EDITORIAL BOARD

line

 

   rogko

 

Rozhko Mykola Mykhailovich

Rector IFNMU, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chief Editor

 

 

ersteniuk

 

Erstenyuk  Hanna Mykhailivna

Vice-Rector for Educational Work of IFNMU, Doctor of Biological Sciences, professor.

 

 

 

ersteniuk

 

Vakaliuk  Igor Petrovich

Pro-rector for the scientific work of the IFNMU, Doctor of medical sciences, professor, scientific editor

 

 

 

ersteniuk

 

Churpiy Igor Kostantinovich

Professor of the Department of Surgery, Faculty of Dentistry, Doctor of medical sciences, professor. Editor in Chief.

 

 

 

ersteniuk

 

Genique Natalia Ivanivna

Head of the Department of Obstetrics and Gynecology named after Professor I.D. Lanoviy, Doctor of medical sciences, professor.

 

 

 

ersteniuk

 

Ozhogan Zinoviy Romanovich

Head of the Department of Orthopedic Dentistry Doctor of medical sciences, professor.

 

 

 

ersteniuk

 

Vasyliuk Sergiy Mikhailovich

Head of the Department of Surgery № 1 IFNMU, Doctor of medical sciences, professor.

 

 

 

ersteniuk

 

Fedorov Sergiy Valerievich

Professor of the Department of Therapy and Family Medicine, Postgraduate Education, Doctor of medical sciences, professor.

 

 

 

ersteniuk

 

Kryzhanivska  Anna Yevstahaevna

Head of the Department of Oncology IFNMU, Doctor of medical sciences, professor.

 

 

 

ersteniuk

 

Kostashchuk  Tetyana Zinovievna

Assistant of the Department of Organization and Economics of Pharmacy and Technology of Drugs.Responsible secretary

 

 

 

  

Associate Editors:

 

O.D. Aleksandruk (Ivano-Frankivsk)

O.Ya. Andriichuk (Lutsk)

V.B. Borisenko (Kharkiv)

P.O. Boldizhar (Uzhhorod)

N.G.Virstyuk (Ivano-Frankivsk)

R.M. Vitovskii (Kyiv)

V.V. Holotyuk (Ivano-Frankivsk)

Ye.A. Lytvynets (Ivano-Frankivsk)

V.V. Maksymyuk (Chemivtsi)

I.V. Melnuk (Ivano-Frankivsk)

S.O. Ostafijchuk (Ivano-Frankivsk)

R.V. Sabadosh (Ivano-Frankivsk)

N.M. Seredyuk (Ivano-Frankivsk)

S.I. Savoliuk (Kyiv)

R.I. Trutiak (Lviv)

V.Ya. Khiyshchanovich (Minsk)

Edgaras Stankevich (Lithuania)

Viliam Donic (Slovakia)

Tomasz Kulpok-Baginski (Poland)

 

Managing Editor: I.K. Churpiy

Science Editor: I.P. Vakaliuk

Proofreader of foreign languages: L.I. Paryliak L.Ya. Shpilchak, N.V. Zhmendak

Computer Design: V.S. Svyryd

Art  Editor: I.I. Churpii

Information System Secretary: T.Z. Kostashchuk